*Καρκινικοί

 • ROMA test
 • Άλφα-Εμβρυϊκή σφαιρίνη
 • Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4
 • Αντιγόνο καρκινώματος πλακωδών κυττάρων
 • β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη
 • Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο
 • Ειδική νευρωνική ενολάση
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο
 • Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο
 • Λόγος ελεύθερου PSA / ολικού PSA
 • Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών
 • Τμήμα κυτταροκερατίνης 19
 • Χρωμογρανίνη Α
 • Καρκινικό αντιγόνο 125
 • Καρκινικό αντιγόνο 15.3
 • Καρκινικό αντιγόνο 19.9
 • Καρκινικό αντιγόνο 50
 • Καρκινικό αντιγόνο 72.4
 • Καρκινοεμβρϋικό αντιγόνο

*Καρδιακοί

 • Αμινοτελικό άκρο του προ-πεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριοδιουρητικού πεπτιδίου
 • Εγκεφαλικό νατριοδιουρητικό πεπτίδιο
 • Κρεατινοκινάση-MB δραστικότητα
 • Κρεατινοκινάση-MB μάζα

*Οστικού Μεταβολισμού-Οστεοπόρωσης

 • Αμινοτελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου 1
 • Καλσιτονίνη
 • Καρβοξυ-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου I
 • Ν-τελοπεπτίδιο
 • Ν-τελοπεπτίδιο ούρων
 • Οστεοκαλσίνη
 • Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης
 • Προκαλσιτονίνη
 • Υδροξυπρολίνη ούρων 24ώρου
 • Υδροξυπρολίνη ούρων 2ώρου