κυριότερες εξετάσεις

 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • γ-GT
 • CPK
 • LDH
 • Χολερυθρίνη (Άμεση, Έμμεση)
 • Αλβουμίνη, Σίδηρος
 • Ομοκυστεΐνη
 • TIBC
 • Ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, P, Mg, Cl)
 • Ουρία ούρων 24ώρου
 • Ουρία ούρων τυχαίας ούρησης
 • Ουρικό οξύ ορού