• Γενική Αίματος
 • Ομάδα αίματος
 • Παράγοντας ρέζους
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
 • Τεστ δρεπανώσεως
 • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών
 • Έλεγχος Πηκτικότητας
 • Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
 • Χρόνος Ενεργοπ. Μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
 • Ινοωδογόνο (FIB)
 • Διμερή Ινώδους (DI-DIMERS)