• Αμιωδαρόνη
 • Βαλπροϊκό οξύ
 • Διγοξίνη
 • Επίπεδα Tacrolimus
 • Θεοφυλλίνη
 • Καρβαμαζεπίνη
 • Κυκλοσπορίνη
 • Λίθιο
 • Λαμοτριγίνη
 • Λεβετιρακετάμη
 • Οξυκαρβαζεπίνη
 • Φαινοβαρβιτάλη
 • Φαινυτοΐνη