• Αμινοτελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου 1
  • Καρβοξυ-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου I
  • Ν-τελοπεπτίδιο
  • Οστεοκαλσίνη
  • Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης
  • Προκαλσιτονίνη