• 5-Νουκλεοτιδάση
 • Άζωτο ουρίας
 • α-Αμυλοειδές ορού
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Αλδολάση
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης
 • Αμμωνία
 • Αμυλάση ορού
 • Αρσενικό
 • Ασβέστιο ιονισμένο
 • Ασβέστιο ολικό
 • Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση
 • γ -Γλουταμυλοτρανσφεράση
 • Γαλακτική αφυδρογονάση
 • Γαλακτικό οξύ
 • Γλυκόζη ΕΝΥ
 • Γλυκόζη ορού
 • Διττανθρακικά
 • Ελεύθερες ελαφρές κ-αλυσίδες ορού
 • Ελεύθερες ελαφρές λ-αλυσίδες ορού
 • Ισοένζυμα Αλκαλικής φωσφατάσης
 • κ-Αλυσίδες ελαφρές ελεύθερες Ούρων
 • κ-Αλυσίδες ελαφρές ούρων (Λευκωμα Bence Jones)
 • Κάλιο ορού
 • Καρνιτίνη ορού
 • Καρνιτίνη σπέρματος
 • Κρεατινίνη ορού
 • Κυστατίνη C
 • λ-Αλυσίδες ελαφρές ελεύθερες Ούρων
 • λ-Αλυσίδες ελαφρές ούρων (Λεύκωμα Bence Jones)
 • Λόγος κ/λ ελαφρών αλυσίδων ούρων (Λεύκωμα Bence Jones)
 • Λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού
 • Λευκωματικό πηλίκο
 • Λιπάση
 • λ-Αλυσίδες ελαφρές ελεύθερες Ούρων
 • λ-Αλυσίδες ελαφρές ούρων (Λεύκωμα Bence Jones)
 • Λόγος κ/λ ελαφρών αλυσίδων ούρων (Λεύκωμα Bence Jones)
 • Λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού
 • Λευκωματικό πηλίκο
 • Λιπάση
 • Λιπίδια ολικά
 • Μόλυβδος
 • Μαγνήσιο ορού
 • Μαγνήσιο σπέρματος
 • Μετατρεπτικό ένζυμο της Αγγειοτενσίνης
 • Νάτριο ορού
 • Οξινη φωσφατάση ορού
 • Οξινη φωσφατάση σπέρματος
 • Ουρία ορού
 • Ουρικό οξύ ορού
 • Πρωτεΐνες ολικές (λευκώματα) ορού
 • Σίδηρος
 • Σελήνιο
 • Σφαιρίνες
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρυπτάση
 • Φερριτίνη
 • Φρουκτόζη σπέρματος
 • Φρουκτοζαμίνη
 • Φωσφόρος ανόργανος
 • Φωσφατάση Όξινος Σπέρματος
 • Φωσφοκινάση της κρεατινίνης
 • Φωσφολιπίδια
 • Χαλκός ορού
 • Χλωριούχα ορού
 • Χολερυθρίνη άμεσος
 • Χολερυθρίνη έμμεσος
 • Χολερυθρίνη ολική
 • Χοληστερόλη ολική
 • Χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών
 • Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας
 • Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών
 • Χολικά οξέα
 • Ψευδάργυρος ορού