• Αμεση Coombs
  • Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης
  • Γενική αίματος
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
  • Δικτυοερυθροκύτταρα
  • Ομάδα αίματος
  • Παράγοντας ρέζους
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
  • Τεστ δρεπανώσεως
  • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών